Podmínky ochrany osobních údajů

Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesdílejte s námi své osobní údaje. Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s těmito podmínkami je poskytován na dobu neurčitou, ledaže by z účelu zpracování osobních údajů vyplývala doba kratší. Tím není dotčeno vaše právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Jsme potěšeni vaší návštěvou na našich webových stránkách a také vaším zájmem. Bereme ochranu vašich osobních údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.
Osobní údaje, které nám poskytujete v rámci využívání služeb poskytovaných nebo nabízených naší společností zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Takto získané osobní údaje budou naší společností jako správcem osobních údajů použity pouze pro účely a za podmínek stanovených v těchto podmínkách.
Vaše osobní údaje shromažďujeme jen tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně az vlastní vůle, například v rámci registrace k odběru zboží či služeb apod.
Vaše osobní údaje budou použity pro informování o nových produktech, službách, speciálních nabídkách k zasílání obchodních sdělení, jak je uvedeno níže, a to vždy jen k účelu, na který byly shromážděny a v nezbytném rozsahu. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho předchozího svolení předávány jiným správcům osobních údajů. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je přípustné pouze na základě povinnosti stanovené právními předpisy.

Zasílání obchodních sdělení

Vámi poskytnutou emailovou adresu je společnost O úspěchu, s.r.o. oprávněna využít k zasílání obchodních sdělení obsahující informace o novinkách, pořádaných akcích, soutěžích nebo o k nabídce výrobků a služeb společnosti O úspěchu, s.r.o. nebo třetích stran .V případě, že si nepřejete další zasílání elektronických obchodních sdělení, můžete se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.
bezpečnost
O úspěchu, s.r.o. přijímá a dodržuje technické, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracování vašich osobních údajů a přístup k nim bude zajišťován pouze na to pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k ​​dodržování zákona.

Právo na informace

Je naší zákonnou povinností vás jako subjekt osobních údajů informovat o tom, že poskytnutí osobních údajů naší společnosti je dobrovolné. Máte právo být kdykoliv na požádání informován o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, na jaké účely a dále o tom, jakým dalším subjektům jsou vaše osobní údaje přenášeny, v jakém rozsahu a pro jaký účel. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu, blokaci nebo likvidaci nesprávných nebo nepřesných údajů. V případě, že k poskytnutí vašich osobních údajů byl požadovaný vás výslovný souhlas, máte právo vás souhlas kdykoliv písemně a bez postihu odvolat, a to zasláním oznámení na naši elektronickou adresu taxus@taxus.cz.
Zpracování osobních údajů třetími stranami
Webové stránky naší společnosti mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Je naší povinností vás upozornit na to, že pokud kliknete na odkaz na jakékoliv takové stránky, může se řídit ochrana osobních údajů na těchto stránkách vlastními zásadami ochrany osobních údajů, a společnost O úspěchu, s.r.o. nemůže být odpovědná za soulad podmínek ochrany osobních údajů třetích stran - provozovatelů těchto jiných webových stránek s právními předpisy. Při návštěvě webových stránek třetích stran a před poskytnutím vašich osobních údajů na webových stránkách třetích stran si prosím zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů.